Park Wodny Strzyżów

Facebook

Zawartość podstrony

Menu

Regulamin grup zorganizowanych

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 08/06/2016
Dyrektora CSTiR w Strzyżowie
z dnia 1 czerwca 2016

 

REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH

1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna. 

 Ilekroć w regulaminie grup zorganizowanych jest mowa o:
a. Park Wodny – oznacza to obiekt krytej pływalni znajdujący się w Strzyżowie przy ul. Polnej 1
b. Kierownik – oznacza to dyrektora i kierownika Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie - jednostce organizacyjnej Gminy Strzyżów.
c. Regulamin – oznacza to treść niniejszego dokumentu oraz treść innych, wprowadzonych przez Kierownika dokumentów regulujących proces korzystania z usług świadczonych przez Park Wodny w Strzyżowie.
d. Użytkownik – oznacza to osobę fizyczną lub prawną, korzystającą z określonych rodzajowo świadczeń Parku Wodnego.
e. Opiekun – oznacza osobę sprawującą opiekę nad uczestnikami grupy.
f. Strefa OPIEKA – wyznaczone miejsce przez Kierownika lub ratownika do prawidłowego sprawowania opieki nad uczestnikami grupy.
 
2. Przed wejściem i rozpoczęciem korzystania z pływalni należy zapoznać się z Regulaminem.
 
3. Jeden Opiekun  powinien sprawować opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 15 osób. W grupach przedszkolnych jeden Opiekun sprawuje opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 10 dzieci. W odniesieniu do grup osób niepełnosprawnych liczba Opiekunów zależna jest od stanu upośledzenia zdrowia podopiecznych. 
 
4. W czasie  pobytu na terenie Parku Wodnego Opiekunowie obowiązani są dopilnować by uczestnicy grupy zachowywali się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie Parku Wodnego.
 
5. Opiekunowie grup wchodzą na halę basenową bezpłatnie, tylko wówczas jeśli przebiorą się w szatni w strój kąpielowy lub sportowy (tj. koszulka, spodenki, klapki lub boso) i przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej przebywać będą razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej podopiecznych.
 
6. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich podopiecznych i sam był przez nich widziany. 
 
7. Opiekunowie, którzy pozostają w strojach wierzchnich (nie przebrani w strój kąpielowy lub sportowy) mogą przebywać tylko w wyznaczonej Strefie OPIEKA.
 
8. Uczniowie (nie ćwiczący) mają obowiązek przebrania się w strój sportowy.
 
9. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
a) wprowadzenie grupy do holu głównego Parku Wodnego, dopilnowanie przebrania obuwia i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
b) załatwienie w kasach wszystkich formalności związanych z zakupem biletów oraz pobraniem pasków do szafek odzieżowych,
c) pobranie zbiorowego biletu dla każdego uczestnika grupy
d) wprowadzenie grup do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, umieszczenia odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek,
e) przeprowadzenie grup z szatni do pomieszczeń natryskowych i sanitariatów,
f) dopilnowanie umycia mydłem całego ciała przez uczestników grupy pod prysznicami, wskazanie sanitariatów i ubikacji oraz zwracanie uwagi na obowiązek korzystania z ubikacji i sanitariatów w czasie całego pobytu w hali basenowej,
g) zgłoszenie najbliższemu ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej,
h zarządzenie zbiórki i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do natrysków i sanitariatów po upływie wyznaczonego czasu pobytu,
i) dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy po wyjściu z hali basenu,
j) dopilnowanie opróżnienia i zamknięcia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników grupy wszystkich rzeczy osobistych,
k) zebranie od uczestników grupy pasków od szafek odzieżowych lub oddanie zbiorowego biletu i rozliczenie się z nich w kasie Parku Wodnego,
l) wyprowadzenie grupy do holu głównego Parku Wodnego,
 
10. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku lub incydentu mającego miejsce w czasie przebywania grupy na basenie ratownikowi lub Kierownictwu obiektu.
 
11. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy obowiązujących regulaminów i przepisów.
 
12. Regulamin stanowi integralną część umów zawartych z podmiotami korzystającymi z usług Parku Wodnego.
 
13. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników i Kierownika.
 
14. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Parku Wodnego, Kierownik lub ratownik mają prawo usunięcia grupy i wprowadzenia zakazu dalszego korzystania grupie z usług Parku Wodnego.
 

 

Stopka podstrony